Hukuk Müşavirliği Genel Bilgiler

A- MİSYON VE VİZYON 
Misyon: Üniversitemiz ve bağlı birimlerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak hukuki yardımda bulunmak, Üniversitemizin taraf olduğu uyuşmazlıklarda adli ve idari merciler önünde hak ve menfaatlerini savunmak ayrıca tasarruflarının hukuka uygun icra edilmesini sağlamak.
Vizyon: Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, yenilikçi gelişime açık, işinde uzman, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile Üniversitemiz ve diğer Üniversiteler içinde örnek bir birim olmakla birlikte Üniversitemizin vizyonu ışığında en iyi hizmeti sunmak.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesine göre kurulmuştur. 
Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, protokol, yönetmelik, tüzük, genelge ve tebliğ gibi hususlarda hukuki görüş bildirmek vb. verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek gibi yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede ise;
1- Muhakemat hizmetleri kapsamında;
a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek,
b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,
2 - Hukuk danışmanlığı kapsamında;
a) Üniversitemiz idari birimler tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmek,
b) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,
c) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamaktır.
Hukuk Müşavirliği;
1- Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak, icrasında idareye yardımcı olmak üzere hukuki mütalaa vermek.
2- Rektörlük, Genel Sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen, hukuki sonuç doğurabilecek konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek.
3- Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
4- Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak,
5- Üniversitemizin akademik-idari personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizin haklarını savunmak.
6- 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren, “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince, Üniversitemiz tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak.
7- Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek, 
8- Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.